Opći uvjeti poslovanja

 OPĆI  UVJETI  POSLOVANJA

                 

Ovim općim uvjetima uređuje se pravni odnos između trgovačkog društva IV-IREN d.o.o., Zagreb

OIB 44000240609 kao Prodavatelja robe, te Kupca .

                                NARUDŽBE ROBE /PRIHVAT PONUDE

Ponuda se smatra prihvaćenom ispunjenjem uvjeta iz Ponude.

Roba se smatra naručenom prihvatom Ponude u pisanom obliku ( narudžbenica, mail, fax, pošta).

Svi daljnji dogovori kao i kasnije izmjene i dopune su važeće samo ako ih Prodavatelj pismeno potvrdi( mail, fax, pošta ).

Rok za odustajanje od narudžbe je 2 dana od slanja pismene potvrde Prodavatelja.

Odustajanje od Narudžbe Kupac mora potvrditi pismenim putem.

Jednostranim odustajanjem Kupca od Narudžbe, nakon što ju je prodavatelj pismeno potvrdio, Kupac snosi sve troškove nastale vezano uz predmetnu Narudžbu ( troškovi izrade dokumentacije, priprema proizvodnje i nabava materijala, te troškovi prijevoza).

                                         CIJENA ROBE

Cijena robe se određuje iz važećeg cjenika ili ugovora o kupnji/prodaji robe sklopljene s Kupcem.

Zadržavamo pravo promjena cijena uslijed povišenja ili sniženja cijena od strane naših dobavljača, promjene zakona ili promjene u tečaju ili drugih opravdanih razloga.

Ako kupac izvrši uplatu po Ponudi nakon roka valjanosti Ponude , Prodavatelj ne može jamčiti navedene cijene, rok isporuke kao i raspoloživost robe iz predmetne Ponude.

                                         PLAĆANJE ROBE

Plaćanje robe vrši se avansno po Ponudi ako nije drugačije određeno pismenim putem.

Prodavatelj i Kupac su suglasni da dužničko/vjerovnički odnos nastaje s danom preuzimanja ugovorene robe.

Prodavatelj se obvezuje da će u roku od 8 dana od preuzimanja robe ispostaviti račun.

U slučaju ne plaćanja računa Prodavatelj će prvo poslati opomenu u pisanom obliku, a nakon toga podnijeti tužbu bez dodatnih obavijesti.

Eventualni prigovor vezan uz isporučenu robu, ne oslobađa Kupca od obveze plaćanja računa.

Plaćanje se smatra izvršenim,odnosno obveze kupca podmirene s danom kada novčani iznos stigne na ŽR Prodavatelja.

                                         ISPORUKA ROBE

Rok isporuke određen je u uvjetima iz Ponude.

Prilikom preuzimanja robe Kupac ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na otpremnici /dostavnici ili bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi potvrditi da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju.

Rizik od oštećenja ili uništenja robe prelazi sa Prodavatelja na Kupca u trenutku preuzimanja robe.

Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe.

Ukoliko kupac ne postupi sukladno navedenom dužan je platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne cijene robe po danu skladištenja, uvećano za PDV, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri navedene troškove. Za navedene troškove Prodavatelj će izdati kupcu poseban račun.

Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke Prodavatelj i Kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.

                                   REKLAMACIJE ROBE

Prodavatelj uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog  računa u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.

Vratiti se može  samo ona roba koja je u besprijekornom stanju, u originalnoj ambalaži

 te uz predočenje računa.

Ne može se vratiti roba ukoliko Kupac nema opravdani razlog za povrat ( tvorničko oštećenje ,roba ne odgovara dokumentaciji iz Ponude). Kupac preuzima rizik oštećenja slanja robe dostavnim službama.

Ukoliko Kupac vraća robu preuzetu/dostavljenu dostavnom službom, povrat uplaćenih sredstava izvršiti će se samo za vrijednost robe, a ne za troškove prijevoza.

 Za robu koja je po narudžbi nema prava na povrat/zamjenu.

                                        RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve sporove Prodavatelja i Kupca te svih odnosa kupnje/prodaje uključujući sporove u pogledu tumačenja,primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi navedeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne mogu riješiti mirnim putem,

utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

Zagreb, 01.01.2019.